Notulen Bestuursvergadering 13-11-2017

Notulen Bestuursvergadering maandag 13 november 2017

 

Aanwezig: Danker Rijk, Mechiel Verkuil, Rob Huisman, Jan Keur, Hans Pekelder, André Roubal, Rinus van Belzen.  Niet aanwezig met afmelding Frank Forsey.

 

1)      Opening:

De voorzitter (Danker Rijk)opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2)      Notulen vorige bestuursvergadering. Deze worden zonder commentaar vastgesteld.

3)      Stand van zaken Secretariaat:

– De secretaris (Rob Huisman) meldt dan de actielijst is volledig afgewerkt, behoudens de afsluiter op de afvoerpijp. Hierover wordt nog besproken, dat het gewenste niveau van het water is als dit staat net onder de afvoerpijp. Het is iedereen duidelijk dat onze gastheer, Niels Buijsrogge, vanaf de winter de pijp liever niet meer open heeft staan, zodat hij voldoende buffer kan opbouwen om zijn boomgaarden de kunnen besproeien in het voorjaar. Het bestuur zal dit nogmaals bespreken met Niels.

– We hebben een geboortekaartje ontvangen van Christof : hij heeft een zoon!

Rob zorgt voor een kraamcadeautje.

4)      Stand van zaken Penningmeester:

–  Mechiel Verkuil is tevreden met de huidige situatie maar benadrukt dat we dit jaar geen tegenvallers gehad hebben. Zo is het niet nodig gebleken om nog een extra visuitzet te doen. Dit zou zo maar ineens bijna 1.000 euro extra kunnen kosten. Dus we blijven zuinig om dit soort klappen te kunnen opvangen. Er staat op deze datum (13-11-17) op de betaalrekening een saldo van 2.223,30 en op de spaarrekening een saldo van 3.027,76.

– De penningmeester stelt voor om bij aankomende ledenvergadering een bescheiden contributieverhoging aan te kondigen.

– Het aantal leden bedraagt vandaag 64. Dit stemt tot tevredenheid. De voorzichtige groei van afgelopen jaren blijkt standvastig te zijn: daar zijn we blij mee!

5)      Stand van zaken Evenementencommissie:

– Jan Keur meldt ons dat hij een voorstel heeft gemaakt voor het programma van de clubavonden voor 2018. Hierover wordt behoorlijk gebrainstormd. Besloten wordt dat we in 2018 proberen meer thema-avonden in te plannen waarbij ook een avond “aan de put” wordt georganiseerd, waarbij we theorie en instructie in de praktijk kunnen brengen.
– De belangstelling voor de werpinstructie is zeer bescheiden te noemen. Vaak geen, soms één of twee mensen brengen hun hengel mee. Besloten wordt om dit niet meer elke clubavond te laten plaatsvinden maar wel af en toe terug te laten komen, mogelijk in de vorm van een bepaald thema.

– Er wordt met tevredenheid terug gekeken op de Bob Hill Bokaal, onze eigen clubwedstrijden om het clubkampioenschap. De vangsten waren dit jaar stukken beter dan voorgaande jaren.

– Het draaiboek voor de L & E Kennismakingsdag wordt besproken. We hopen op wat meer aanloop dan vorig jaar.

– Ook de BBQ bij De Wranghe in de schuur van Niels Buijsrogge was een succes!

6)      Stand van zaken van De Wranghecommissie:

– Rinus van Belzen en Hans Pekelder melden dat het dit jaar goed gedraaid heeft. Vooruitblikkend willen ze graag een gezamenlijke snoeidag inplannen, waarbij we zoveel mogelijk mensen rondom de put aanwezig willen hebben: De Wranghe Werkdag. Vele handen maken licht werk. Vooralsnog houden we het op zaterdag 3 februari, mits het weer het toe laat. Het idee is om daar een gezellige clubdag van te maken, waarbij ook gezorgd wordt voor bijvoorbeeld erwtensoep, koffie, en andere lekkernijen.

– Verder zijn er plannen om in de noordwesthoek van het water een extra steiger te plaatsen. Nu kun je vanaf de kant daar niet vissen. Door een extra steiger te plaatsen wordt een extra stek gecreëerd. Dit idee wordt verder uitgewerkt.

7)      Wat verder ter tafel komt:

– André: hoe gaan we om met vergoeding gastsprekers? N.a.v. Erik de Noorman. We spreken af dat hiervoor een vast bedrag van 75 euro voor geldt. Mechiel maakt direct een bedrag aanvullen over aan Erik de Noorman.

– Rinus: het zou goed zijn als we wat op Facebook gaan doen. Jaap Verdonk heeft aangegeven om samen met zijn zoon dit te willen beheren. Hij wacht op groen licht van het bestuur. Unaniem wordt dit toegezegd.

– Een verslag van de bindavonden zou prima op de site geplaatst kunnen worden. Jan zegt toe dit te zullen verzorgen.

– De uitslag van de Enquête wordt besproken. De resultaten zijn overwegend positief, maar bij een grote groep heerst ook nog wat passiviteit. Het wordt een schone taak om nog meer leden extra betrokken te krijgen binnen onze vereniging. Danker zegt toe een soort van verslag en conclusie te maken, wat gedeeld kan worden met de leden.

– Het zou goed zijn als de “jongeren” binnen de club een eigen groepje kunnen vormen. Denk aan leden als Hans M. Christof, Wouter, Diederik enzovoort. Deze generatie zou kunnen zorgen voor een verjongende impuls qua ideeën binnen de club. Danker zegt toe hiervoor Hans Matthijsse te benaderen om dit te bespreken.

– Rob meldt dat hij komend jaar wil stoppen als bestuurslid. Bij het aantreden van dit bestuur is 3 jaar geleden gelijk een rooster van aftreden gemaakt, waarin staat dat na 2 jaar het eerste bestuurslid zal aftreden. Dit is vorig jaar niet gebeurd. Om te voorkomen dat we “levenslang” blijven zitten, zal Rob nu als eerste aftreden.

8)      Sluiting: Danker bedankt ieder voor zijn aanwezigheid en inzet en sluit deze vergadering.