Notulen Bestuursvergadering 6 juni 2017

Notulen bestuursvergadering Lure & Emerger donderdag 6 Juni 2017
Aanwezig zijn:
Danker Rijk, Mechiel Verkuil, Jan Keur, Hans Pekelder, Frank Forsey en Andre Roubal.

Rinus van Belzen en Rob Huisman zijn verhinderd.

1) Danker opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.

2) De notulen van de vorige bestuursvergadering worden zonder commentaar akkoord bevonden en daarmee definitief vastgesteld. Rinus zal zorgen dat deze op de website komen.

3) De actielijst wordt besproken.
Hieruit openstaande actie voor Jan is nog de installatie van een afsluiter die op slot kan.
Ratten vangen door waterschap.
Drijvende stijger installeren.
BBQ planning.

4) Binnengekomen stukken: geen bijzonderheden.

5) Bijwonen bijeenkomsten van Sportvis Federatie Nederland.Wordt door de vergadering niet als erg nuttig beschouwd.Mechiel zal net briefje schrijven en bedanken voor uitnodiging.

6) Stand van zaken Evenementencommissie:
BBQ wordt door Sjaak en Mechiel geinitieerd op de Wranghe.
Zullen zelf mensen benaderen om een en ander uit te voeren.
De uitnodiging gaat via bestuur verzonden worden. Actie Rob.
Het maken van Sinktip lijnen staat op het programma.Hiervoor moet Tungsten lijn en lijnen aangeschaft worden.De deelnemers betalen de samenhangende kosten op de avond van
deelname. Andre zal de kosten zo laag mogelijk houden.
Als spreker wordt Eric de Noorman voorgesteld. De commissie zal kijken wanneer een en ander mogelijk is.Workshop Fly fair komt commissie later op terug.

7) Stand van zaken Wranghecommissie:
Vastgesteld wordt, dat deze commissie haar taken prima vervult. Het onderhoud verloopt goed en door een vaste groep leden (veelal gepensioneerden) wordt heel veel werk verricht in
goede harmonie. Hulp blijft altijd welkom.

8) De Wranghe vlieg zoals verkozen dient ook verder vorm te krijgen. Danker zal dit met Rob bespreken.

9) Er wordt uitgebreid gesproken over een toekomstplan voor de vereniging.Afgesproken wordt dat een enquete onder de leden het startpunt voor een toekomst visie zal vormen.
Danker zal een begeleidende brief schrijven waarin een en ander toegelicht wordt. Allen zullen vragen die er in moeten komen inleveren bij Rob.

10) Wat Verder Ter Tafel Komt:
Geen verder items besproken
Sluiting: Danker dankt iedereen voor zijn inzet en sluit daarmee de vergadering.