Verslag bestuursvergadering 22-10-2020

Verslag bestuursvergadering 22-10-2020

Aanwezig Rob Huisman , Mechiel Verkuil , Hans Matthijsse , Sjaak den Hartog , Mart Bakx

1 .Notulen van de vorige vergadering 02-07-2020

Verslag is vastgesteld en goed bevonden en kan op de site van Lure and Emerger worden gezet  .

Wel is geopperd om punt 9 van de vorige vergadering om te zetten naar de vraag of Wilfred Kuiper

toe zou willen treden als lid van het bestuur in de vorm van tussenpersoon voor de Wrange commissie .

Met als doel om directer te kunnen handelen met onderhoud en onderhoud kosten .

Inmiddels heeft Wilfred toegezegd om deze functie te bekleden .

Echter gaan we dit nog voorleggen bij de eerstkomende Algemene ledenvergadering in 2021.

2.Hoe staan de verschillende commissies er momenteel voor naar aanleiding de Corona .

Zoals we weten liggen de bindavonden voorlopig stil . alsmede het hengelbouwen .

Dit tot later bekende mogelijkheden , voor zowel de vereniging als wel Versvliet .

En in hoeverre heeft Corona invloed op de gedachte om een trip vissen op stromend water te organiseren

en of dit zo wie zo door kan gaan .

Sjaak den Hartog inventariseert de mogelijkheden voor een Luxemburg trip in mei 2021

3.Overgang van Mechiel naar zijn opvolger .

Vincent van Sluijs heeft zich  beschikbaar gesteld om de functie van Penningmeester /Ledenadministrateur

op zich te nemen .

Mechiel maakt een afspraak met Vincent om een en ander uit te leggen , en hem wegwijs te maken , en indien nodig ondersteuning te geven bij de eerste taken .

We zijn erg blij met de opvolging van Mechiel die deze eervolle functie de volle 6 jaar perfect heeft volbracht .

Ook deze gaan we voorleggen bij de eerstkomende Algemene ledenvergadering in 2021 .

4.Vervolg bestuurs carrousel bespreken ,

Het rooster van aftreden in kaart brengen , en indien nodig alvast kijken wie voor welke functie geschikt zou kunnen zijn ., om later verrassingen te voorkomen .

De volgorde van aftreden volgens het reglement is Mart Bakx , Sjaak den Hartog , Hans Matthijsse , Rob Huisman .

5. Grote financiële beslissingen in en rond de Wrange i.v.m. afkalving Oost en Zuid

Grote investeringen  zoals motor bestuurde vlotten , onderhoud diverse plekken aan de Oost en Zuidkant gaan we uitstellen in afwachting nieuws van eigenaar  Van Oort .

Grote kosten worden uitgesteld tot januari 2021 behalve het onderhoud onder punt 9

6.Hoe staan we ervoor met de kleine forellen die uitgezet zijn .

Er komen berichten binnen dat er veel weggevist worden door de aalscholvers .

Rob heeft op zich genomen om te monitoren bij de leden of er toch kleine gevangen wordt op te zien of het

de moeite is om dergelijke uitzet nog een keer te herhalen .

Echter bij het monitoren door Rob blijkt dat er toch nog met regelmaat kleine gevangen worden dus het snelle wegvangen van de aalscholvers valt mee .

7. Hoe staat de Bob Hill Bokaal wedstrijd planning er voor .

Ook de Bob Hill Bokaal wedstrijd wordt helaas tot nader order uitgesteld vanwege de Corona crisis . Het is dan wel mogelijk om in het water ver genoeg uit elkaar te staan maar we kunnen niet voorkomen dat bij b.v. het optuigen van de hengels , koffie pauzes en lunch een van de leden de ander besmet of dat er een controle is .

8.Hoe gaan we de clubavonden weer opstarten als er weer mogelijkheden zijn .

Afhankelijk van de Corona regels , wanneer en hoe er iets plaats kan vinden voor grote groepen , proberen we iets speciaals te organiseren zoals , een borrelavond , een speciale bindavond  , een uitgesteld nieuwjaarsborrel of iets dergelijks , zodat we weer als vereniging samen kunnen komen .

Tot die tijd zijn we helaas ook met handen gebonden ,.

Rob stuurt een bericht uit waarom we geen bindavonden kunnen organiseren .

9.Een afgekaveld stuk aan de Oostkant van de Wrange .

Het gat wat hierdoor ontstaan is wordt zodanig groot dat het bijna niet meer zonder risico te passeren is .

Ondanks dat de afvoer pijp weer openstaat en het water hierdoor weer wat gezakt is blijft het een risico dat er vandaag of morgen iemand uitglijd en er ongelukken gebeuren .

Daarom is er besloten om er een veilige oversteek plaats te maken van ongeveer een 8 meter lang ,langs de kant

Materiaal zoals steiger pijpen , hout en schroeven zijn inmiddels aangeschaft , zoals het er nu uitziet zal

het geheel 21 november geplaatst worden .

Ingebrachte punten tijdens de vergadering

a)Kan het oude programma van de site hersteld worden zodat het eenvoudiger is te gebruiken .

Rinus heeft dit programma in zijn geheel nog op zijn computer staan en zal kijken of hij dit nog werkend kan vinden .

Tweede stap is Robert Jan Traas te vragen of hij het over kan zetten naar de Lure and Emerger site en het als zodanig zou willen beheren .

b)Vissen met belly boten op de Kreek Ouwerkerk of een ander viswater. Kan bijvoorbeeld ook Oostvoorne Meer zijn.

Rob zoekt uit wat de mogelijkheden zijn om een en ander te organiseren voor een wat grotere groep verenigings leden

c)Zwartvissers die z.g. niet weten dat het verboden viswater is .

Mechiel heeft nieuwe bordjes gekocht om op een groot aantal plaatsen weg te zetten , Rinus en Frank hebben deze inmiddels ook geplaatst , dus vergissingen zijn onmogelijk .

Volgende vergadering 08-12-2020

Secretaris

Mart Bakx